General Terms and Conditions

Organisation

General Terms and Conditions

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN CEFETRA B.V. EN HAAR RECHTVERKRIJGENDEN
gedoponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24158580

1) TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze “Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cefetra B.V.” (“Voorwaarden”) regelen de verhouding tussen verkoper Cefetra B.V. (“Cefetra”) en koper met betrekking tot gedane aanbiedingen en/of een tussen hen tot stand gekomen koopovereenkomst(en) (“Overeenkomst”), alsmede alle door Cefetra ter uitvoering van deze Overeenkomst te verrichten diensten.

1.2 Deze Voorwaarden worden aangevuld door het op de desbetreffende Overeenkomst van toepassing verklaarde standaardcontract.

1.3 In aanvulling op deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing de op Cefetra van toepassing zijnde condities van de leverende fabriek.

1.4 In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en hetgeen onder 1.2 en 1.3 aanvullend van toepassing is verklaard, prevaleren deze
Voorwaarden.

2) TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.1 Iedere gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt Cefetra niet, behalve indien en voor zover door Cefetra schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of tussen Cefetra en koper schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst tussen Cefetra en de koper komt tot stand op het moment dat Cefetra de aanvaarding van een opdracht of order van de koper heeft bevestigd. De omvang en inhoud van de Overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door Cefetra.

2.3 In het geval Cefetra niet schriftelijk heeft bevestigd, vormt het enkele feit van de levering en ontvangst van de goederen voldoende bewijs voor het bestaan van een Overeenkomst, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

2.4 Een bevestiging van de koper die afwijkt van de bevestiging van Cefetra, is alleen geldig en bindend jegens Cefetra indien Cefetra deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

3) PRIJZEN

3.1 De verkoopprijs is exclusief omzetbelasting en Cefetra heeft het recht belastingen, invoerrechten, heffingen en andere door de overheid opgelegde betalingen, die niet bekend waren of niet golden bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan de koper in rekening te brengen.

3.2 Als de koper Cefetra verzoekt een btw-vrijstelling toe te passen zoals bepaald in EU-verordening 2018/1912, handelt Cefetra dienovereenkomstig onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de koper voldoende en leesbaar bewijs aanlevert, zoals bepaald in de bovengenoemde verordening, om de btw-vrijstelling te rechtvaardigen. Als de koper dit bewijs niet uiterlijk op de 10e dag van de maand na de leveringsmaand heeft geleverd, heeft Cefetra het recht om binnenlandse btw in rekening te brengen en is de koper verplicht dit btw-bedrag onmiddellijk te betalen aan Cefetra, tenzij de nationale btw- wetgeving een andere btw-behandeling bepaalt. In het geval dat Cefetra aanvullende informatie nodig heeft om de toegepaste btw-vrijstelling jegens de daartoe bevoegde belastingautoriteiten te rechtvaardigen, is koper verplicht om alle benodigde informatie zonder onnodige vertraging te verstrekken.

3.3 Bij verkoop van goederen op basis van aflading, stomend, of op levering is de prijs gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende tarieven voor overslag en transport. Eventuele verhogingen van of toeslagen op deze tarieven tussen de dag van verkoop en die van levering zijn voor rekening van de koper.

3.4
Bij verkoop van goederen op basis van aflading, stomend, op levering/delivered of C(I)F(FO), is de prijs gebaseerd op de normale waterstand, normaal vaarwater en normale scheepvaarttarieven en een normale bereikbaarheid van overeengekomen/verklaarde destinatie. Eventuele verhogingen en/of toeslagen tussen de dag van het sluiten van de Overeenkomst en die van levering, komen voor rekening van koper.
3.4.1 Met normale waterstand normaal vaarwater en normale bereikbaarheid wordt bedoeld dat de overeengekomen/verklaarde destinatie op de meest efficiënte wijze/route bereikt kan worden door een binnenvaartschip met capaciteit voor, en geladen met, een kwantiteit van 1.000 mt van de verkochte goederen.
3.4.2 Met normale scheepvaarttarieven worden de tarieven bedoeld die gelden op de dag dat de Overeenkomst is gesloten.

3.5 Indien de overeengekomen/verklaarde destinatie niet langer bereikt kan worden zoals nader uiteengezet in art. 1.1.1, dienen partijen elkaar daar nadat zij hier wetenschap van hebben of redelijkerwijs hadden moeten hebben, binnen 24 uur van op de hoogte te brengen.
3.5.1 Indien de overeengekomen/verklaarde destinatie niet langer bereikt kan worden zoals nader uiteengezet in art. 1.1.1, dient koper binnen 1 werkdag een alternatieve destinatie te verklaren;
3.5.2 Indien de overeengekomen/verklaarde destinatie niet langer bereikt kan worden zoals nader uiteengezet in art. 1.1.1, maar wel op een andere/alternatieve wijze, heeft koper binnen de in art. 1.2.1 genoemde termijn het recht om Cefetra te vragen opgaaf te doen van de (verwachte) bijkomende kosten van deze andere/alternatieve wijze. In dat geval dient Cefetra binnen 1 werkdag opgave te doen van die bijkomende kosten en heeft de koper het recht om, tegen vergoeding daarvan, de goederen alsnog op de oorspronkelijk overeengekomen/verklaarde destinatie te doen leveren.
3.5.3. Indien, nadat de goederen contractueel zijn aangediend op de overeengekomen/verklaarde destinatie, die destinatie alsnog onbereikbaar zou worden, of indien koper de bijkomende kosten niet wenst te vergoeden, zijn de gevolgen daarvan voor rekening van de koper. Cefetra  dient de koper bij de afwikkeling de noodzakelijke bijstand te verlenen.

 

4) LEVERING

4.1 Cefetra is gerechtigd om te leveren in één partij of in gedeelten, direct of indirect, met of zonder overlading. Elk gedeelte geldt als een afzonderlijk contract en kan afzonderlijk worden gefactureerd.

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op een plaats, een tijdstip en een wijze ter keuze van Cefetra. Indien een bepaalde leverings-/verladings-/verschepingsperiode overeen is gekomen, zal levering/verlading/verscheping binnen deze periode geschieden op een tijdstip te bepalen door Cefetra.

4.3 Indien verkoop op aankomst/levering is overeengekomen, bepaalt Cefetra het
moment, waarop een keuze tussen beide alternatieven gemaakt wordt.

4.4 De levering vindt plaats overeenkomstig het overeengekomen leveringsbeding.
A) Bij verkoop en levering onder de conditie “free on board” / boordvrij (FOB/BV), “free on truck” / vrij op wagen (FOT/VOW), “cost, insurance, freight” (CIF) of vrachtvrij geschiedt de levering ter plaatse waar het goed wordt geladen.
B) Bij verkoop en levering onder de conditie Franco geschiedt de levering ter plaatse van bestemming.
C) Bij verkoop van reeds geladen of liggend goed geschiedt de levering bij het tot stand komen van de Overeenkomst.

4.5 Bij alle Overeenkomsten, waarbij levering in de wintermaanden is voorzien, geldt de zogenaamde ijsclausule. Dit houdt in dat de koper gehouden is de gekochte goederen die via water worden aangevoerd in iedere andere haven te ontvangen, zonder vergoeding wegens foutvracht, en wel op eerste aanzegging en dat indien koper de goederen niet direct op de andere losplaats afhaalt, de extra kosten, die hiervan het gevolg zijn, aan koper in rekening mogen worden gebracht.

4.6 In geval goederen ter plaatse van lossing moeten worden geleverd, moet de koper deze goederen ter plaatse van lossing ontvangen, onmiddellijk nadat hem door Cefetra kennis is gegeven, dat de goederen tot aflevering gereed liggen. De koper dient te zorgen en in te staan voor deugdelijke en schone ontvangstruimte en/of opslagruimte. Indien de door koper gestelde ontvangst- en/of opslagruimte naar de redelijke mening van Cefetra niet deugdelijk en/of schoon is, is Cefetra gerechtigd te weigeren in de gestelde ontvangst- en/of opslagruimte te laden. De extra kosten die hiervan het gevolg zijn, zullen aan koper in rekening worden gebracht.

4.7 Koper dient de af ligplaats (loco, ex store, etc.) verkochte goederen te ontvangen ter plaatse waar deze zich bevinden binnen 7 werkdagen na het sluiten van de koopovereenkomst, tenzij anders overeengekomen. Het door koper ontvangen in gedeelten, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Cefetra.

4.8 Indien de koper de goederen niet tijdig in ontvangst neemt, heeft Cefetra het recht de goederen voor rekening en risico van koper op te slaan op een door Cefetra te bepalen plaats. Alle kosten, ontstaan als gevolg van het feit, dat koper de goederen niet onmiddellijk na Cefetra’s kennisgeving heeft ontvangen, komen ten laste van de koper.

4.9 Levering aan een derde/iemand anders dan koper zal uitsluitend geschieden indien Cefetra daartoe schriftelijk door koper is verzocht. Leveringen aan derden geschieden voor risico van koper en uitdrukkelijk onder de voorwaarde dat dit niet op enigerlei wijze zal resulteren in extra/aanvullende verplichtingen, garanties, aansprakelijkheden etc. die voor Cefetra niet van toepassing geweest waren i.g.v. levering aan de koper.

5) BETALING

5.1Na aanbieding van de factuur en eventuele contractueel afgesproken aanvullende documenten, dient de betaling uiterlijk op de in de factuur genoemde vervaldatum door Cefetra te zijn ontvangen op de door Cefetra in de factuur aangewezen bankrekening.

5.2 De koper is in gebreke door het enkele verloop van de termijn binnen welke betaling of voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist

5.3 Wanneer de koper met de betaling van de koopprijs in gebreke is, wordt deze een rente verschuldigd van 1% per maand, vanaf de dag waarop enige betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening aan Cefetra.

5.4 Cefetra is te allen tijde bevoegd tot opschorting van enige prestatie zijnerzijds, hetzij m.b.t. de overeenkomst waar de betaling betrekking op heeft, hetzij m.b.t. een andere overeenkomst met koper, wanneer enige vordering van Cefetra op koper niet tijdig wordt betaald dan wel, wanneer op het eerste verzoek van Cefetra daartoe voor zodanige vordering geen vervangende en/of aanvullende zekerheid is gesteld.

5.5 Cefetra is te allen tijde bevoegd tot verrekening van haar vorderingen op de koper tegen vorderingen van de koper op Cefetra.

5.6 Cefetra is gerechtigd om van koper alle kosten te vorderen die door niet-betaling c.q. niet-tijdige betaling door koper zijn veroorzaakt, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag, wanneer het een vordering op een Nederlandse koper betreft en 20% van het te vorderen bedrag, wanneer het een vordering op een buitenlandse koper betreft, een en ander met een minimum van € 500,00.

5.7 Indien de wederpartij daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, is Cefetra gerechtigd om op elk moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst (aanvullende) zekerheid of vooruitbetaling van koper te verlangen. Indien koper een redelijk verzoek daartoe niet honoreert, is Cefetra gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat koper de gevraagde zekerheid heeft gesteld of vooruitbetaling heeft verricht.

6) HOEVEELHEDEN

6.1 Bij verkoop respectievelijk levering van pellets, schilfers, chips of brokjes zijn gebroken
pellets, schilfers, chips, brokjes en/of meel te ontvangen en te betalen als pellets, schilfers,chips of brokjes.

6.2 Indien “free on board”/boordvrij (FOB/BV), “free on truck”/vrij op wagen (FOT/VOW), “cost, insurance, freight (CIF), vrachtvrij of Franco is verkocht, is het door of namens Cefetra, de leverende fabriek, silobedrijf of opslaghouder vastgestelde geleverde/geladen gewicht finaal.

6.3 Indien Cefetra op grond van zijn aankoopcontract een andere dan de gebruikelijke wijze van gewichtsvaststelling moet aanvaarden, is ook koper verplicht deze gewichtsvaststelling als finaal te aanvaarden.6.4 Indien lichter-overname of silo-overname is verkocht, is de hoeveelheid van de ingeladen respectievelijk opgeslagen goederen finaal.

7) KWALITEIT, GEWICHT & CONDITIE

7.1Tenzij specifiek anders overeengekomen, zijn de onder de Overeenkomst geleverde goederen alleen bestemd voor gebruik als mengvoedergrondstof en wordt de geschiktheid van de geleverde goederen voor een bepaald doeleinde niet gegarandeerd.

7.2 Indien de kwaliteit of conditie van de geleverde goederen niet overeenkomt met de in de Overeenkomst opgenomen specificaties, zal dit geen valide grond voor de koper vormen om ontvangst van de goederen te weigeren en/of de Overeenkomst te ontbinden. De koper dient de goederen onder alle omstandigheden te ontvangen, onverminderd het recht van koper om aanspraak te maken op een vergoeding ter compensatie van de minderwaarde. Cefetra behoudt het recht op vervangende goederen na te mogen leveren. Indien Cefetra en koper geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de vergoeding, zal de vergoeding door arbiters worden vastgesteld.

7.3 Koper is gehouden om onmiddellijk na inontvangstneming van de geleverde goederen deze te inspecteren of kwaliteit, conditie en kwantiteit. De koper dient eventuele tekorten, beschadigingen of andere onvolkomenheden onmiddellijk na inontvangstneming schriftelijk aan Cefetra te melden. Reclame ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen na inontvangstneming van de zaken schriftelijk door de Koper te geschieden.

7.4 Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer daarbij de aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn opgegeven.

7.5 Indien binnen de termijnen ingevolge dit artikel niet, of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd;

8) EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1Geleverde documenten en/of goederen blijven bij uitsluiting eigendom van Cefetra tot aan het moment waarop de koper aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten waarbij Cefetra zich tot levering verplicht, heeft voldaan. Tot dan toe is de koper gehouden de door Cefetra geleverde goederen gescheiden van andere goederen en deugdelijk identificeerbaar/geïdentificeerd als eigendom van Cefetra te bewaren.

8.2 Cefetra’s eigendomsvoorbehoud zal tevens gelden indien de door Cefetra geleverde goederen reeds zijn verwerkt/vermengd/etc.. In een dergelijk geval zal Cefetra gedeeltelijk eigendom toekomen van het door de verwerking/vermenging/etc. verkregen product, naar rato van de waarde van de door Cefetra geleverde goederen ten opzichte van de waarde van het verkregen product. De bepalingen van dit artikel 8 zullen Cefetra tevens met betrekking tot het verkregen product ter beschikking staan.

8.3 De koper is niet bevoegd de documenten en/of goederen aan derden te verpanden of
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, zolang hij niet eigenaar van de documenten en/of goederen is geworden.

8.4 Cefetra heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten die door Cefetra aan koper onder de Overeenkomst zijn geleverd, zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens Cefetra heeft voldaan.

8.5 Cefetra kan de aan hem in dit artikel toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen koper Cefetra nog verschuldigd is in verband met voorgaande leveringen en/of andere Overeenkomsten.

8.6 Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daaromtrent overeenstemming bestaat – onderhands.

8.7 Het bovenstaande doet niet af aan de risico-overgang, die, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaatsvindt op het moment van levering, zoals omschreven in art. 4.4.

9) BETALINGSONMACHT VAN KOPER

9.1Indien de koper nalaat zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn
schuldeisers sluit, dan wel indien de koper onderworpen is aan maatregelen die volgens
het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren
die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen, dan wel de koper zou nalaten aan zijn
betalingsverplichtingen onder enige overeenkomst met Cefetra te voldoen, is Cefetra
bevoegd door enkele schriftelijke kennisgeving elk van de Overeenkomsten met de koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd de uitoefening van andere rechten die Cefetra ter beschikking staan onder welke overeenkomst met de koper dan ook.

9.2 Indien een omstandigheid aan de zijde van de koper zoals beschreven in het vorige lid
zich voordoet, is Cefetra tevens gerechtigd de documenten onmiddellijk terug te ontvangen, respectievelijk de goederen onmiddellijk terug te halen en de opbrengst van deze documenten en/of goederen met zijn vordering op koper te verrekenen. Eventuele kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de koper.

10) AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Ten aanzien van door koper geleden schade is Cefetra slechts aansprakelijk in geval van opzet en daarmee gelijk te stellen schuld van Cefetra. De bewijslast voor deze opzet of daarmee gelijk te stellen schuld rust op de koper.

10.2 In het geval in rechte zou worden vastgesteld dat Cefetra ondanks het voorgaande voor enige schade aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Cefetra te allen tijde beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de beschadigde goederen, exclusief omzetbelasting, van de geleverde goederen en/of diensten.

10.3 Cefetra is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper of derden, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade en gederfde winst.

10.4 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, verjaart elke vordering van de koper tot schadevergoeding na verloop van twee maanden nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt.

11) OVERMACHT

11.1 Cefetra is niet aansprakelijk jegens de koper voor schade die deze mocht lijden
als enige prestatie van de zijde van Cefetra wordt verhinderd, bemoeilijkt,
vertraagd dan wel redelijkerwijs niet meer uitvoerbaar is als gevolg van omstandigheden
waarop en op de gevolgen waarvan de bedrijfsleiding van Cefetra geen invloed
kan uitoefenen, ongeacht of die omstandigheden konden worden voorzien bij het tot stand komen van de Overeenkomst.

11.2 Tot de in artikel 11.1 genoemde omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: brand, staking, oorlog, blokkade, gevaren der zee, storm, virusuitbraak, pandemie, uitsluiting, stagnatie van de productie van Cefetra of van de productie van de toeleveranciers van Cefetra en/of bij het door Cefetra of door derden in opdracht van Cefetra verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alles zowel hier te lande als elders.

11.3 Cefetra behoudt zich het recht voor om indien Cefetra’s kredietverzekeraar de geldende kredietlimieten en/of verzekeringsdekking intrekt, stop zet of verlaagt, de geplande leveringen en/of openstaande contracten te annuleren en/of tijdelijk te stoppen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoedingen.

11.4 Indien de overmachtssituatie naar het oordeel van Cefetra van tijdelijke of voorbijgaande aard is, dan is Cefetra gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, die de overmachtssituatie veroorzaakt zich niet langer voordoet.

11.5 Cefetra’s afladings- c.q. leverings- c.q. aankomsttermijn kan worden verlengd met de tijd dat de vaart op de rivieren en kanalen door ijs en/of hoog-/laagwater is gestremd of belemmerd.

11.6 Voor overmacht mag Cefetra zich ook beroepen op de stakings-, overmachts- of prohibition clausules in zijn aankoopcontract met inbegrip van de eventueel daarin bedongen verlengingen van termijnen.

11.7 Indien verkoop op aankomst/levering is overeengekomen is Cefetra te allen
tijde gerechtigd voor de bijbehorende aflaadtermijn te opteren en zich te beroepen op de
stakings-, overmachts- of prohibition clausules in zijn aankoopcontract.

11.8 In geval de uitvoering van de Overeenkomst met verhoging van kosten kan worden bewerkstelligd en dat door koper wordt gewenst, komen de meerdere kosten voor rekening van koper.

11.9 Indien na een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel de omstandigheden dermate zijn gewijzigd dat van Cefetra in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst nakomt, komt Cefetra het recht toe de Overeenkomst te ontbinden.

11.10 Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, heeft Cefetra het recht
de Overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van

11.11 Indien Cefetra ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verplichtingen ten aanzien van een of enkele van zijn klanten of afnemers na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle klanten en afnemers, is Cefetra gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke klanten en afnemers hij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.

 

12) TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle Overeenkomsten als bedoeld in deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale koop van roerende lichamelijk zaken (het Weens Koopverdrag) (Trb 1081, 184).

12.2 Indien het in artikel 1.2 genoemde standaardcontract of de in artikel 1.3 genoemde fabrieksvoorwaarden aanvullend van toepassing is/zijn, worden geschillen tussen partijen beslecht overeenkomstig de in dat standaardcontract en/of in die fabrieksvoorwaarden voorgeschreven geschillen- en arbitrageregeling en zal, in afwijking van hetgeen in art. 12.1 is bepaald, het in dat standaardcontract gestipuleerde rechtsstelsel van toepassing zijn.

12.3 Indien er niet aanvullend een standaardcontract zoals genoemd in artikel 1.2 of fabrieksvoorwaarden als bedoeld in artikel 1.3. van toepassing is, zullen alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst of deze Voorwaarden bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

13) SLOTBEPALINGEN

13.1 Afwijking van enige bepaling van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze en na schriftelijke instemming van beide partijen.

13.2 Niets in de Overeenkomst heeft als doel/zal er in resulteren dat één der partijen (of een aan één der partijen gelieerde partij) in strijd met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving dient te handelen, waaronder ook de wet- en regelgeving van o.a. de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie met betrekking tot o.a. handels-/economische sancties en corruptie zal worden verstaan. Indien één der partijen, of een door één der partijen ingeschakelde derde, bij de uitvoering van de Overeenkomst bewust of onbewust in strijd met de eerder genoemde wet- en regelgeving handelt, zal het de onschuldige partij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogste brengen en gehouden zijn om de onschuldige partij volledig schadeloos te stellen voor de door de onschuldige partij daardoor eventueel geleden schade.

13.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden onverlet laten.

13.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.

13.5 In geval van inhoudelijke verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en de versies in een andere taal dan het Nederlands, prevaleert de Nederlandse tekst.